Raundalen-utvalget og Barnekonvensjonen


Mars 3, 2012
I en artikkel i Aftenposten den 18.02.12 sier Magne Raundalen seg uenig i at Raundalen-utvalgets forslag er i utakt med barnekonvensjonen.

Dette er et interessant synspunkt, men stemmer det?

FN-dokumentet ”Guidelines for the alternative care of children”, som er ment å være retningslinjer for hvordan statene skal operasjonalisere barnekonvensjonen, kan kanskje være med på å belyse dette. Selv om dette dokumentet ble vedtatt av FNs generalforsamling allerede i 2009, så har den så vidt jeg vet ennå ikke blitt oversatt til norsk.

Her står det bl.a. (min oversettelse) ”3. Ettersom familien er den mest fundamentale enheten i samfunnet og det naturlige miljøet for vekst, velvære og beskyttelse av barn, så skal innsatsen primært rettes mot å la barnet forbli i eller returneres til omsorgen hos sine foreldre, eller der hvor det passer, andre nære familiemedlemmer. Staten skal forsikre seg om at familier har tilgang til forskjellige former for støtte i utøvelsen av omsorgs-rollen.”

Videre står det ”13. Å fjerne et barn fra familiens omsorg bør betraktes som siste utvei og bør alltid, hvis mulig, betraktes som et tiltak som er midlertidig og av kortest mulig varighet. Overtakelsen skal jevnlig evalueres og barnet tilbakeføres til foreldrenes omsorg, så snart som de opprinnelige årsakene til overtakelse er løst eller borte, hvis det er til barnets beste, jfr. vurderingene i paragraf 48.”

Det er mulig at jeg er naiv. Det er kanskje en negativ egenskap å ha som barnevernspedagog, men jeg tror nå uansett på det gode i mennesket. Jeg tror at de aller, aller fleste foreldre ønsker å gi sine barn en så god barndom som mulig. Jeg tror at med riktige tiltak så kan de aller fleste endre seg. Og jeg tror at biologien er viktig. Vi er intelligente, men vi er fremdeles biologiske vesener, og vår biologiske tilknytning til egne barn – og våre barns tilknytning til oss – er ikke noe som kan intellektualiseres bort.

Det er mye bra i Raundalen-utvalgets rapport. Forslaget om å svekke det biologiske prinsipp er ikke bra. Slik jeg ser det så er det ikke bare i utakt med barnekonvensjonen slik den er utdypet i retningslinjene – den danser tango til hip-hop.

 

Håkon Rian Ueland

Barnevernspedagog og masterstudent i sosialt arbeid, HiOA

(Aftenposten var ikke interessert i innlegget).